Contributions of Green-Ecoport Approach to Merchant Trade and Logistics: Comparison of Practices in Turkey and the European Union (EU)


Fatih Yılmaz
Ph.D., Republic of Turkey Ministry of Transport and Infrastructure, Ankara, Turkey, yilmazf58@gmail.com

Abstract

About 85% of the world commodity trade is carried out by sea and merchant ships and maritime trade ports are the most important elements of the international logistics, supply and transportation chain. However, maritime transportation activities have also various environmental impacts from ports and ships for air, water, soil/sediments and ecosystem. In recent years, greenport/ecoport approach, which are becoming widespread in Turkey, especially in European ports, are aimed at disseminating environmentally friendly technologies, minimizing the environmental impacts of ship and port operations, energy saving and consequently more sustainable transportation. In this study, it is aimed to examine the contributions of “green-eco port approach” to logistics activities and merchant trade. In accordance with this aim, green-eco port approach and its international and national practices, specially regarding EU legislation, have been examined, and developable aspects of the implementation for Turkish ports by a comparison of the situation in the EU and in Turkey has have been determined, and an evaluation on contributions of existing green-eco port implementations to logistics activities and merchant trade has been carried out, and some recommendations have been expressed in consequence.

Keywords: Logistics, Maritime Transportation, Merchant Trade, Green Ports, Eco Ports

Yeşil-Eko Liman Yaklaşımının Deniz Ticareti ve Lojistik Sektörüne Katkıları: Türkiye ve AB'deki Uygulamaların Karşılaştırması


Öz

Dünya mal ticaretinin yaklaşık %85’i denizyoluyla yapılmakta olup ticaret gemileri ve deniz ticaret limanları, uluslararası lojistik, tedarik ve taşımacılık zincirinin en önemli unsurlarını teşkil etmektedir. Bununla birlikte, deniz taşımacılığı faaliyetlerinin hava, su, toprak/sedimetler ve ekosisteme yönelik limanlar ve gemilerden kaynaklanan çeşitli çevresel etkileri de mevcuttur. Son yıllarda, Avrupa limanları başta olmak üzere, Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlayan yeşil-eko liman yaklaşımı ile çevre dostu teknolojilerin yaygınlaştırılması, gemi ve liman operasyonlarının çevresel etkilerinin minimize edilmesi, enerji tasarrufu ve sonucunda daha sürdürülebilir bir taşımacılık hedeflenmektedir. Bu çalışmada; yeşil-eko liman yaklaşımının deniz taşımacılığı ve lojistik sektörüne katkılarının incelenmesi ve Türkiye ile Avrupa Birliği (AB)'ndeki uygulamaların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla; yeşil-eko liman yaklaşımı ile ilgili olarak başta AB düzenlemeleri olmak üzere uluslararası ve ulusal uygulamalar incelenmiş olup Türkiye ve AB’deki uygulamalarının durumuna ilişkin bir karşılaştırma yapılarak Türk limanlarına yönelik uygulamanın geliştirilebilir yönleri belirlenmiş, mevcut yeşil-eko liman uygulamalarının lojistik faaliyetleri ile deniz taşımacılığına yönelik katkıları değerlendirilmiş ve sonuçta bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Deniz Ticareti, Yeşil Liman, Eko Liman, Deniz Taşımacılığı


Cite this article

Yılmaz, F. (2019). Yeşil-Eko Liman Yaklaşımının Deniz Ticareti ve Lojistik Sektörüne Katkıları: Türkiye ve AB'deki Uygulamaların Karşılaştırması. Journal of Transportation and Logistics, 4(2), 65-78. http://dx.doi.org/10.26650/JTL.2019.04.02.02

References

Volume 4, Issue 2, 2019

Journal of Transportation and Logistics

Volume 4, Issue 2, 2019

Pages 65-78

Received: Nov. 27, 2019

Accepted: Dec. 29, 2019

Published: Dec. 31, 2019

Full Text [565.2 KB]

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

Istanbul University Press, 2019.