Turkey Iron and Steel Industry Competitiveness and Industry 4.0


Zehra Vildan Serin
Prof., Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Turkey, zvildan.serin@hku.edu.tr

Osman Fidan
M.Sc., Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Turkey, fidan.osman@gmail.com

Abstract

In Turkey in 2018 it produced about 37,3 million tons of steel in the world top ten steel producing countries 8th position. In 2018, exports of iron and steel products amounted to USD 11.5 billion and imports amounted to USD 18.4 billion. This corresponds to 11% of total exports and 8% of total imports. Iron and steel exports and imports are in the third place. In addition, Iron and Steel Sector, automotive, machinery manufacturing, construction, infrastructure, defense, and so on. is the basic industry for the industry. At the end of the study; most steel producing countries and Turkey top 10 iron and steel sector competitive advantages and disadvantages in the world are examined. Competitive advantage for the transition to Industry 4.0 has been studied, using technology and resources effectively to ensure global competitive advantage. “The Global Competitiveness Index 4.0” in Turkey with 62.1 points out of 100 points in 141 countries and ranks 61., China produces 928.3 million tons of 1,808.4 million tons of steel, 51% of which is the world's top steel producer, and the Global Competitiveness Index is ranked 28th with 73.9 points. India is ranked 2nd with 106.5 million tons of steel production and the Global Competitiveness Index is ranked 68th with 61.4 points. Japan ranks 3rd with 104.3 million tons of steel production and the Global Competitiveness Index is ranked 6th with 82.3 points. Ore, scrap, energy-importing Turkey, iron exceed 4.0 applications to provide a competitive advantage to industry in the steel industry will provide a competitive advantage.

Keywords: Iron and Steel, The Global Competitiveness Index 4.0 (KRE), Industry 4.0, Steel 4.0

Türkiye Demir Çelik Sektörü Rekabeti ve Endüstri 4.0


Öz

Türkiye’de 2018 yılında üretilen yaklaşık 37,3 milyon ton çelik ile dünyada en çok çelik üreten 8. ülke konumundadır. 2018 yılında demir çelik ürünü 11,5 milyar dolar ihracaat ve 18,4 milyar dolar da ithalat gerçekleştirmiştir. Bu oran toplam ihracatın %11 ve toplam ithalatın ise %8 tekabül etmektedir. Demir Çelik ihracatı ve ithalat kalemlerinde 3.sırada yer almaktadır. Ayrıca Demir Çelik Sektörü, otomotiv, makine imalatı, inşaat, altyapı, savunma, vb. sektörleri için de temel endüsti konumundadır. Çalışmanın soncunda; Dünyada en çok çelik üreten ilk 10 ülke ve Türkiye demir çelik sektörü rekabet avantaj ve dezavantajları incelenmektedir. Küresel rekabet üstünlüğü sağlamak için teknoloji ve kaynakların etkin kullanılarak, Endüstri 4.0 geçiş için rekabet üstünlüğü incelenmiştir. 2019 Yılı Küresel Rekabet Endeksi 4.0 da Türkiye 100 puan üzerinden 62,1 puan ile 141 ülke arasında 61. sırada yer almaktadır. Dünya’da üretilen çeliğin 1.808,4 milyon ton çeliğin, %51’ olan 928,3 milyon tonunu Çin üretmekte, en çok çelik üreten listesinde 1. sırada olup, Küresel Rekabet Endeksi 4.0 da 73,9 puanla, 28. Sırada yer almaktadır. Hindistan 106,5 milyon ton Çelik üretetimi ile 2. Sırada olup, Küresel Rekabet Endeksi 4.0 da 61,4 puanla, 68. sırada yer almaktadır. Japonya 104,3 Milyon ton Çelik üretimi ile 3. Sırada yer almakta olup, Küresel Rekabet Endeksi 4.0 da 82,3 puanla, 6. sırada yer almaktadır. Cevher, hurda, enerji ithale eden Türkiye, demir Çelik endüstrisinde rekabet avantajı sağlamak için endüstri 4.0 uygulamalarına geçmesi rekabet avantajı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Demir Çelik, Küresel Rekabet Endeksi 4.0, Endüstri 4.0, Çelik 4.0


Cite this article

Serin, ZV., Fidan, O. (2019). Türkiye Demir Çelik Sektörü Rekabeti ve Endüstri 4.0. Journal of Transportation and Logistics, 4(2), 91-106. http://dx.doi.org/10.26650/JTL.2019.04.02.04

References

 • Çelik Üreticileri Derneği, http://celik.org.tr/
 • Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), https://www.worldsteel.org/
 • Aynaoğlu Y. (2018). Küresel Rekabet Endeksi İle İnovasyon ve Makroekonomik Göstergeler Arasındaki İlişkinin Analizi. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pamukkale Üniversitesi.
 • Dünya Ekonomik Forumu (2019). Global Competitiveness Index Report. https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth
 • Ovalı S. (2014). Küresel rekabet gücü açısından Türkiye’nin konumu üzerine bir değerlendirme. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 13(13), 17-36.
 • Zhou K., Liu T., Zhou L. (2015). Industry 4.0: Towards Future Industrial Opportunities and Challenges, 12th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD),
 • Prof. Dr. Harald Peters, How could Industry 4.0 transform the Steel Industry? Future Steel Forum, Warsaw, 14.-15.6.2017 https://futuresteelforum.com/content-images/speakers/Prof.- Dr-Harald-Peters-Industry-4.0-transform-the-steel-industry.pdf
 • Tubitak (2016). Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası,2016
 • Tubitak, Üretimde Dijital Dönüşüm, Ekim 2019
 • Galindo L. D., (2016), The Challenges of Logistics 4.0 for the Supply Chain Management and the Information Technology, S.25,
 • Göçmen E. ve Erol R. (2018).Türk Lojistik Firmalarından Birinde Endüstri 4.0’a Geçiş, Internatıonal Journal Of 3d Prıntıng Technologıes And Dıgıtal Industry 2:1
 • Bilgiç E. ve Esen M. F. (2018). Endüstri 4.0 Işığında Veri Madenciliği Ve Pazarlama: Literatür Taramasıyla Son Gelişmeler, Yeni Trendler, İşletme Ekonomi Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi Yıl: 2018 Sayı: 2 / 21 – 29.
 • Öztemel E. ve Gürsev S. (2018). Türkiye'de Lojistik Yönetiminde Endüstri 4.0 Etkileri ve Yatırım İmkanlarına Bakış Üzerine Anket Uygulaması, Marmara Fen Bilimleri Dergisi 2018, 2: 157-168.
 • Kırankabeş M. C., (2006), Küresel Rekabet Gücü Boyutunda AB Ülkeleri Đle Türkiye’nin Karsılastırmalı Analizi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 16, Aralık 2006, S 237.
 • Amca H.,Süreç Y., Çerkez A. (2019), Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu 2018-2019, S.7.
 • Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği İçin Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0, Yayın No: TÜSİAD-T/2016-03/576,Mart 2016, S. 25-37
 • Küresel Rekabetçilik Endeksi Raporu, 2017 - 2018 Baskisi, http://www.adaso.org.tr/WebDosyalar/K%C3%9CRESEL%20REKABET%C3%87%C4%B0 L%C4%B0K%20ENDEKS%C4%B0%20RAPORU%2004.01.2018.pdf
 • Çeştepe H., Tunçel A.( 2018). Türkiye Demir Çelik Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü, International Congress on Social Sciences II (INCSOS 2018 Qud, Volume 13/15, Spring 2018, p. 113-129
 • Serin V., Civan A. (2008). “Revealed Comparative Advantage and Competitiveness: A Case Study for Turkey towards the EU”, Journal of Economic and Social Research 10(2) 2008, 25- 41, s.29
 • Konak A., Kamacı A. (2019). Effects Of Iron-Steel Sector On Global Competıtıon, Economıc Growth And Unemployment, Yönetim ve Ekonomi Yıl:2019 Cilt:26 Sayı:1, Manisa Celal
 • Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F, S67-68).
 • Demir Çelik Sektör Raporu (2019), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü

Volume 4, Issue 2, 2019

Journal of Transportation and Logistics

Volume 4, Issue 2, 2019

Pages 91-106

Received: Nov. 24, 2019

Accepted: Dec. 30, 2019

Published: Dec. 31, 2019

Full Text [1.5 MB]

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

Istanbul University Press, 2019.