The Determination of The Relationships Between Maritime Logistics Service Capabilities And Firm Performance: An Application in Maritime Transport Businesses Operating in Turkey


Murat Yorulmaz
Ph.D., Yalova University, Yalova, Turkey, muratyor@gmail.com

Semra Birgün
Prof., Beykent University, Istanbul, Turkey, semra@beykent.edu.tr

Abstract

Due to the globalization of economy, the maritime transport logistics are playing a vital role in logistics field. In this context, this study's aim is to determine whether maritime logistics service capabilities and causal relationships between firm's performances. In an attempt to these aims and based literature of business administration, logistics and maritime business administration search model and connected to it hypothesis are developed. Research model and hypothesis are analyzed 377 managers of maritime transport businesses that are active in Turkey on transportation by merchant ships of freight. According to survey diagnosis, capabilities of maritime logistics service, firm performance has positive effected, in addition information integration capabilities of maritime logistics service capabilities that have the most impact on financial and customer service performance, as well as the capability of the speed and reliability of maritime logistics capabilities, financial, and customer service on performance has emerged that there is no impact.

Keywords: Maritime logistics, Maritime business, Maritime logistics service capabilities

Deniz Ulaştırma Lojistiği Hizmet Yetenekleri İle Firma Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Deniz Ulaştırma İşletmelerinde Bir Uygulama


Öz

Ekonominin küreselleşmesi nedeniyle, deniz ulaştırma lojistiği, lojistik alanında çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede çalışmanın amacı, deniz ulaştırma lojistiği hizmet yeteneklerinin belirlenmesi, bu yetenekler ile firma performansı arasındaki nedensel ilişkileri ortaya çıkartılmasıdır. Bu amaçlara yönelik olarak, işletme yönetimi, lojistik ve denizcilik işletmeleri yönetimi literatürüne dayandırılarak araştırma modeli ve hipotezler geliştirilmiştir. Araştırma modeli ve hipotezler, Türkiye’de faaliyet gösteren ve ticaret gemileriyle yük taşımacılığı yapan, deniz ulaştırma işletmelerinin 377 yöneticisinden anket yoluyla elde edilen veriler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, deniz ulaştırma lojistik hizmet yetenekleri ile finansal ve müşteri hizmetleri performansı arasında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca deniz ulaştırma lojistik hizmet yeteneklerinden bilgi entegrasyon yeteneğinin finansal ve müşteri hizmetleri performansı üzerinde en fazla etkiye sahip yetenek olduğu, bunun yanı sıra deniz ulaştırma lojistik hizmet yeteneklerinden hız ve güvenilirlik yeteneğinin, finansal ve müşteri hizmetleri performansı üzerinde bir etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Deniz ulaştırma lojistiği, Deniz işletmeciliği, Deniz ulaştırma lojistik hizmet yetenekleri


Cite this article

Yorulmaz, M., Birgün, S. (2016). Deniz Ulaştırma Lojistiği Hizmet Yetenekleri İle Firma Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Deniz Ulaştırma İşletmelerinde Bir Uygulama. Journal of Transportation and Logistics, 1(1), 59-82. http://dx.doi.org/10.22532/jtl.237887

References

 • Acar, A. Z. (2010). Lojistik Yeteneklerin, Strateji-Performans İlişkisi Üzerindeki Rolü: Kobi’ler Üzerinde Bir Saha Araştırması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24, (2), 1-21.
 • Acar, A. Z. ve Zehir, C. (2009). Rekabet Avantajı Yaratmada Lojistik Yeteneklerin Rolü ve İşletme Performansına Etkileri. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı. Mayıs - Eşkişehir, 21-23.
 • Acar, A. Z. ve Zehir, C. (2008). Kaynak Tabanlı İşletme Yetenekleri Ölçeği Geliştirilmesi Ve Doğrulanması. İşletme Fakültesi Dergisi, 8 (1), 103-131.
 • Bryman, A. ve Cramer, D. (2001). Quantitative Data Analysis with SPSS Release 10 for Windows, London: Routledge.
 • Chapman, R. L., Soosay, C. ve Kandampully, J. (2002). Innovation in Logistic Services and the New Business Model: A Conceptual Framework. Managing Service Quality , 358-371.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LİSREL Uygulamaları. 3.Baskı. Anakara: Pegem Akademi.
 • Daugherty, P., Chen, J. H. ve Ferrin, B. G. (2011). Organizational Structure And Logistics Service Innovation. The International Journal of Logistics Management, 26-51.
 • Daugherty, P. ve Pittman, P.H. (1995). Utilization Of Time-Based Strategies: Creating Distribution Flexibility/Responsiveness. International Journal of Operations & Production Management, 54-60.
 • DeSarbo, S. D. (2006). Identifiying Sources Of Heterogeneity For Empirically Deriving Strategic Types: A Constrained Finite-Mixture Structural-Equation Methodology. Management Science, 909-924.
 • Fawcett, S. E., Stanley, L. L. ve Smith, S. R. (1997). Developing A Logistics Capability To İmprove The Performance Of İntemational Operations. Journal of Business Logistics, 18 (2), 101-127.
 • Field, A. (2009). Dıscovering Statistics Using SPSS (3.Baskı). London: SAGE Publications.
 • Grant, R. M. (1991). The Resource- Based Theory Of Competitive Advantage Implications For Strategy Formulation. California Management Review, 114–135.
 • Grawe, S. J. (2009). Logistics innovation: a literature-based conceptual framework. International Journal of Logistics Management , 20 (3), 360-77.
 • Hayes, R. ve Pisano, G.P. (1994). Beyond Worldclass: The New Manufacturing Strategy. Harvard Business Review, 77- 86.
 • Helfat, C. E. ve Peteraf, M. (2003). The Dynamic Resource-Based View Capability Lifecycles. Strategic Management Journal, 997-1010.
 • Jung, B. M. ve Kim, S. J. (2012). Change of Shipping Industry Circumstance and Shipping Policy Directions of Developing and Developing and Developed Countries. The Asian Journal Of Shipping and Logistics, 28 (2), 135-160.
 • Kayış, A. (2014). Güvenirlik Analizi. Ş. Kalaycı içinde, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (6.Baskı, 404-409). Ankara: Asil Yayın.
 • Kim, S. W. (2006). Effects Of Supply Chain Management Practices, Integration And Competition Capability On Performance. Supply Chain Management: An International Journal, 241–248.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York, NY: Routledge.
 • Lee, H. L., So, K. ve Tang, C. S. (2000). The value of information sharing in a two-level supply chain. Management Science , 46 (5), 626–643.
 • Li, L. ve Dingti, L. (2010). Effects of Logistics Capabilities On Performance In Manufacturing Firms. Proceedings of The 3rd International Conference On Logistics And Supply Chain Management, 50-58. Hunan, CHINA: Logistics And Supply Chain Research In China.
 • Lu, C.-S. (2000). Logistics Service In Taiwanese Maritime Firms. Transportation Research Part E, 79-96.
 • Lu, C.-S., ve Yang, C.-C. (2006). Evaluating Key Logistics Capabilities for International Distribution Center Operators In Taiwan. Transportation Journal, 9-27.
 • Lynch, D. F., Keller, S. B. ve Ozment, J. (2000). The Effects Of Logistics Capabilities And Strategy On Firm Performance. Journal of Business Logistics, 21 (2), 47-67.
 • Mason, R. ve Nair, R. (2013). Strategic Flexibility Capabilities In The Container Liner Shipping Sector. Production Planning ve Control, 24 (7), 640-651.
 • Mitroussi, K. (2013). Ship Management: Contemporary Developments And Implications. The Asian Journal Of Shipping and Logistics, 29 (2), 229-248.
 • Morash, E. A., Droge, C.M. ve Vickery, S. K. (1996). Strategic Logistics Capabilities For Competitive Advantage And Firm Success. Joumal of Business Logistics, 1-22.
 • Morash, E. A. ve Lynch, D. F. (2002). Public Policy And Global Supply Chain Capabilities And Performance: A Resource-Based View. Journal of International Marketing, 25–51.
 • Nakip, M. (2003). Pazarlama Araştırmaları: Teknikler Ve SPSS Destekli Uygulamalar (1.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Panayides, P. M. (2006). Maritime Logistics And Global Supply Chains: Towards A Research Agenda. Maritime Economics And Logistics, 3-18.
 • Panayides, P. M. (2007). The Impact Of Organizational Learning On Relationship Orientation, Logistics Service Effectiveness And Performance. Industrial Marketing Management 24, (8), 68-80.
 • Prajogo, D. ve Olhager, J. (2011). Supply Chain Integration And Performance: The Effects Of Long-Term Relationships, Information Technology And Sharing, And Logistics Integration. Int. Journal of Production Economics, 514-522.
 • Seviçin, A. (2006). Kaynaklara Dayalı Rekabet Stratejisi Geliştirme. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi,109-124.
 • Sumner, M. (2000). Risk Factors in Enterprise-wide/ERP Projects. Journal of Information Technology , 15, 317-327.
 • Shang, K. C. ve Marlow, P. B. (2005). Logistics Capability And Performance In Taiwan’s Major Manufacturing Firms. Transportation Research Part E 41, 217–234.
 • Song, D.-W. ve Panayides, P. M. (2008). Global Supply Chain And Port/Terminal: Integration And Competitiveness. Maritime Policy and Management, 73–87.
 • Sutherland, L. J. (2008). Logistics From a Historical Perspective. G. D. Taylor, Logistics Engineering Handbook. Boca Raton: CRC Press.
 • Ülgen, H. ve Mirze, S. K. (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim (5. Baskı). İstanbul: Beta.
 • Wiengarten, F., Pagell, M., Ahmed, M.U. ve Gimenez, C. (2014). Do A Country’s Logistical Capabilities Moderate The External Integration Performance Relationship? Journal of Operation Management 32, (1), 51-63.
 • Yang, C. (2012). Assessing The Moderating Effect Of Innovation Capability On The Relationship Between Logistics Service Capability And Firm Performance For Ocean Freight Forwarders. International Journal Of Logistics: Research and Applications, 53-69.
 • Yang, C. C., Marlow, B. ve Lu, C. S. (2009). Assessing Resources, Logistics Service Capabilities, Innovation Capabilities And The Performance Of Containner Shipping Services In Taiwan. Int.J.Production Economics, 4-20.
 • Zhao, M., Dröge, M. ve Stank, T. P. (2001). The Effects Of Logistics Capabilities On Firm Performance: Customer-Focused Versus Information-Focus Capabilities. Journal of Business Logistics, 91-107.

Volume 1, Issue 1, 2016

Journal of Transportation and Logistics

Volume 1, Issue 1, 2016

Pages 59-82

Received: Feb. 16, 2016

Accepted: April 27, 2016

Published: April 30, 2016

Full Text [721.6 KB]

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

Istanbul University Press, 2016.